శివార్చన, అభిషేకం చేస్తే అన్ని అభీష్టములు నెరవేరతాయి

నిశ్చలమైన భక్తితో ఉద్ధరిణెడు జలం అభిషేకించినా ఆయన సుప్రసన్నుడు అవుతాడు. మన అభీష్టాలు నెరవేరుస్తాడు. అందుకే ఆయన భోళా శంకరుడు. ఈ పర్వదినాన శివయ్యను ఎలాంటి ద్రవ్యంతో

Read more