ఆ శిశువు చూపును గమనించిన వైద్యులు

రియో డీ జెనెరియో: ఇటీవల ఒక మహిళ పండంటి శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. వైద్యులు బొడ్డు తాడు కట్ చేసేముందు ఆ శిశువును ఏడిపించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆ శిశువు ఇచ్చిన

Read more