సారీ బ్రదర్ ఇలాంటి వాటిని సమర్ధించను..k.t.r.

అభిమానుల అభిమానానికి అంతే ఉండదు, తమ అభిమాన నేతను  .. ఇలా ఎవరికైనా తమ అభిమానాన్ని వారు విపరీతంగా చూపిస్తుంటారు. తాజాగా అలాంటి అభిమాని ఒకరు తన

Read more