తాగిన తరువాత హ్యాంగోవర్ దిగాలంటే

తాగినప్పుడు మనిషి ఎందుకలా ప్రవర్తిస్తాడు? అసలు శరీరంలో ఏమవుతుంది? హ్యాంగోవర్ దిగాలంటే ఏం చేయాలనే దానిపై యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రింగ్టన్ పరిశోధకులు పరిశోధించారు. ఆ వివరాలు ఆసక్తి

Read more