అంకుల్ని పీకి పాకం పెట్టిన కోతులు

    ఊత్తరప్రదెశ్ వ్రిందవని లోని కుంజ్ గొయల్ అనే వ్యక్తిపై కోతులు దాడి చేశాయి. ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వచ్చిన గోయల్ బండి పార్క్ చేసి

Read more