భూమి బల్లపరుపుగా ఉందని నమ్మే హ్యూజ్…

భూమి బల్లపరుపుగా ఉందని బలంగా నమ్మేవారిలో హ్యూజ్ ఒకరు. గుండ్రంగా ఉందో నిర్ధరించుకుంటానని ఆయన 2018లో చెప్పారు. రాకెట్ ప్రయోగంతో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి తన అభిప్రాయాన్ని నిరూపించాలని

Read more