అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్బంగా

అమ్మ మాటే మాతృభాష అందుకే ప్రతి బిడ్డ అమ్మను కాపాడుకున్నట్టే మాతృభాషను కూడా కాపాడుకోవాలి. ఇతర భాషలను నేర్చుకోవడానికి మాతృభాషనే ఉపయోగించుకోవడమే ప్రధాన అంశం, మనుగడ కోసం

Read more